آشنایی با رشته نقشه کشی معماری – معماری

 

اهداف رشته معماری

       دروه کاردانی پیوسته معماری از دوره هایی مبیباشد که هدف آن تربیت افرادی است که بتواند فاصله بین مهندس معمار و سطوح تخصصی را در کارهای اجرایی معماری پر نموده و بعنوان دستیار مهندس معمار همکاری کنند.

اهمیت رشته معماری

         وجود افرادی که بتوانند طرحههای مهندسین معمار را در زمینه های ارائه و ترسیم و رساندن یک طرح اولیه مهندس طراح به فاز 1 و 2 یعنی ترسیم نقشه های معماری و اجرایی یاری نمایند و انجام کار در تمامی زمینه های کیفی و کمی مرتبط بین مهندس معمار و افراد کم تخصص و یا بی تخصص همکاری داشته باشد، ضرورت و اهمیت این دوره را کاملاٌ مشخص می سازد.

 توانایی های این دانشجویان

1-کار در دفاتر فنی و معماری و مهندسین مشاور و کمک در جهت ارائه کار طراح

2- اداره کارگاههای کوچک ساختمانی

3-نظارت در کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کار.

مشاغل مرتبط با این رشته

    کار در دفاتر مهندسین مشاور بعنوان دستیار مهندس معمار

کار در دفاتر فنی و مهندسی استانداریها و فرمانداریها و کلیه دستگاههایی که به نحوی با کارهای طراحی و اجرای ساختمان مرتبط می باشند.

 

دوشنبه 02 اردیبهشت ماه 1398
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا